شرکت آوا ابزار صنعت با هدف ارتقای رضایت مصرف کنندگان عزیز و کیفیت خدمات خود سعی در ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان دارد ،از اﻳﻦ رو ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ نظرسنجی ذیل، ﻣﺎ را در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻳﺎري ﻓﺮﻣﺎﻳﻴد :

 

 

کیفیت خدمات ارائه شده

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

نحوه برخورد با مشتریان

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻓﻨﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

ﻣﺪت زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ زﻣﺎن بندی ﺑﻮده

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ، ﻧﺤﻮه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

زﻣﺎن ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﻳﺎت ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

نحوه برخورد مسئولین و کارکنان با مشتریان را چگونه ارزیابی می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﻤﺎ از داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﭘﺮﺳنل؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

• ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ (ﺗﻠﻔﻦ، دورﻧﮕﺎر، ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ، ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮑﻲ، ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ، ﻣﻼﻗﺎت ﺣﻀﻮري) ﭼﮕﻮﻧﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ می کنید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...